Bike for mom 2015

คุณชาตรีนุ้ยประสิทธิ์รองผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมฯพร้อมคณะผู้บริหารนำน้ำดื่มไปมอบในโครงการสนับสนุนมอบน้ำดื่มปั่นเพื่อแม่วันที่16 สิงหาคม 2558 โดยมีร้อยเอกสันติศรีมาตย์กุลนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนเป็นผู้แทนรับมอบ

other news